งานวิชาการ
คำถามที่พบบ่อย

OUR STORY

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES, KHONKAEN CHAPTER

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการมาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527
เป็นสาขาที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ในปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างปีบริหารที่ 12 วาระปี พ.ศ. 2559-2560
โดยการนำของ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
 

วิสัยทัศน์


"เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน"
 
S__16064534
S__16064535
S__16064539

February 19, 2018

งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 10 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น […]

สภาอตุสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เราจะเน้นการทำงานในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น เพราะตระหนักว่า การทำงานเพื่อสังคมในปัจจุบัน ภาคเอกชน ต้องเข้ามามีบทบาทภาระเพิ่มมากขึ้น ด้วยการทำงาน เคียงคู่ไปกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาอุตสาหกรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ภาครัฐให้การรับรองอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และได้รับการยอมรับจากทุกองค์กรภาคส่วน

คณะกรรมการรวมถึงบุคลากรของสภาอุตสาหกรรม จึงพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการสนบัสนุนกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เช่น นโยบายประชารัฐ นโยบายด้านการคมนาคม ขนส่งสาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและสังคม ด้านการสาธาณสุข โดยมีเป้าหมายหลัก มุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ให้พร้อมในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชากรให้เทียบเท่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530