OUR STORY

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES, KHONKAEN CHAPTER

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการมาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527
เป็นสาขาที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ในปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างปีบริหารที่ 12 วาระปี พ.ศ. 2559-2560
โดยการนำของ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

นายทรงศักดิ์ ทองไทย

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

วาระบริหารปี 2561-2562


สภาอตุสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น เราจะเน้นการทำงานในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น เพราะตระหนักว่า การทำงานเพื่อสังคมในปัจจุบัน ภาคเอกชน ต้องเข้ามามีบทบาทภาระเพิ่มมากขึ้น ด้วยการทำงาน เคียงคู่ไปกับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาอุตสาหกรรม เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ภาครัฐให้การรับรองอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และได้รับการยอมรับจากทุกองค์กรภาคส่วน

คณะกรรมการรวมถึงบุคลากรของสภาอุตสาหกรรม จึงพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการสนบัสนุนกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เช่น นโยบายประชารัฐ นโยบายด้านการคมนาคม ขนส่งสาธารณะ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษาและสังคม ด้านการสาธาณสุข โดยมีเป้าหมายหลัก มุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ให้พร้อมในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชากรให้เทียบเท่า ประเทศที่พัฒนาแล้ว


เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

สมัยที่ 12 ปีบริหาร 2559-2560


 

นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง

บริษัทไมซ์โซลูชั่น(ประเทศไทย)จำกัด


เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น