สมัครสมาชิก

สามัญ-โรงงาน
ค่าธรรมเนียม 1,284฿/ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สามัญ – โรงงาน

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

 2. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

 3. งบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 2 ปี

สมทบ-นิติบุคคล
ค่าธรรมเนียม 856฿/ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สมบท-นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

สมทบ-บุคคลธรรมดา
ค่าธรรมเนียม 642฿/ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

สมบท-บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาหนังสือรับรองการการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน